Vhembe Region

Vhembe Region

Regional Chairperson Tshitereke Matibe (015) 962 0846
Deputy Chairperson Nandi Ndalane  
Regional Secretary Khathu Netshifhefhe  
Deputy Secretary David Mutavhatsindi  
Treasurer Tshifhiwa Dali  

back